Nasza biblioteka szkolna mieści się między 2. a 3. piętrem w bocznym skrzydle szkoły.
Posiada w swoich zasobach prawie !21! tys. woluminów, co stanowi pokaźny księgozbiór.

Obok lektur mamy tu książki ze wszystkich dziedzin nauki, poezję, beletrystykę, dramaty i nowości wydawnicze.Oprócz książek można poczytać też czasopisma np. Perspektywy, Charaktery, National geographic i in.W bibliotece można również korzystać z takich kompendiów, jak słowniki, leksykony i encyklopedie z różnych dziedzin (również na nośnikach elektronicznych) Dostępne są również informatory maturalne z poszczególnych przedmiotów oraz informatory dla kandydatów na studia.

W czytelni jest do dyspozycji 6. komputerów PC (z Windows XP i Vista Business) oraz 8. komputery iMAC. Korzystać też można z 2. drukarek, kopiarki i skanera

W BIBLIOTECE JESTES ZAWSZE MILE WIDZIANY!!!

(nawet jeśli chcesz tylko posiedzieć...)

!ZAPRASZAMY!


REGULAMIN ICIM

REGULAMIN
INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
w bibliotece II LO w Gdańsku


1. Stanowiska komputerowe w pracowni multimedialnej służą wyłącznie do celów edukacyjnych: poszukiwania informacji w Internecie, korzystania z multimedialnych programów edukacyjnych znajdujących się w bibliotece, wykonywania własnych prac związanych z nauką szkolną, tworzenia dokumentów dla organizacji szkolnych itp.
2. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem. Nie wolno wykorzystywać komputera do rozmów na czatach, wysyłania postów na fora dyskusyjne.
3. Zabrania się wykorzystywania komputerów do zawierania jakichkolwiek transakcji oraz udziału w aukcjach internetowych (Allegro, eBay).
4. W pracowni można korzystać jedynie z zainstalowanych programów.
Zabrania się instalowania nowych programów
i dokonywania zmian w istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych.
5. Użytkownik komputera winien posiadać elementarną znajomość jego obsługi. Nauczyciel-bibliotekarz służy radą i pomocą w miarę swoich możliwości i czasu.
6. Użytkownik ma obowiązek czytelnie wpisać się do zeszytu odwiedzin.
7. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. Na prośbę ucznia czas ten może zostać wydłużony (pod warunkiem, że w pracowni nie ma osób oczekujących na skorzystanie z komputera).
8. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą pracować 2 osoby.
9. Stanowisko komputerowe opuszczone przez użytkownika zostanie udostępnione innemu bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.
10. Nie wolno wnosić i spożywać w pracowni artykułów spożywczych.
11. W pracowni obowiązuje cisza. Przy korzystaniu z programów dźwiękowych należy używać słuchawek.
12. Zamiar skorzystania z drukarki, kopiarki lub skanera należy każdorazowo uzgodnić z nauczycielem-bibliotekarzem.
13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy bezzwłocznie zgłosić nauczycielowi-bibliotekarzowi.
14. Bibliotekarz ma prawo kontrolować wszystkie czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerach.
15. Bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje niepożądane czynności, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
16. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara zakazu korzystania z pracowni na 1 miesiąc.
17. Regulamin może ulec zmianie.