Nasza biblioteka szkolna mieści się między 2. a 3. piętrem w bocznym skrzydle szkoły.
Posiada w swoich zasobach prawie !21! tys. woluminów, co stanowi pokaźny księgozbiór.

Obok lektur mamy tu książki ze wszystkich dziedzin nauki, poezję, beletrystykę, dramaty i nowości wydawnicze.Oprócz książek można poczytać też czasopisma np. Perspektywy, Charaktery, National geographic i in.W bibliotece można również korzystać z takich kompendiów, jak słowniki, leksykony i encyklopedie z różnych dziedzin (również na nośnikach elektronicznych) Dostępne są również informatory maturalne z poszczególnych przedmiotów oraz informatory dla kandydatów na studia.

W czytelni jest do dyspozycji 6. komputerów PC (z Windows XP i Vista Business) oraz 8. komputery iMAC. Korzystać też można z 2. drukarek, kopiarki i skanera

W BIBLIOTECE JESTES ZAWSZE MILE WIDZIANY!!!

(nawet jeśli chcesz tylko posiedzieć...)

!ZAPRASZAMY!


REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN BIBLIOTEKI II LO
W GDAŃSKU

1. Z biblioteki mogą korzystać:
-uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym
-nauczyciele
-inni pracownicy szkoły
-rodzice uczniów na podstawie kart czytelniczych uczniów.

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3. Uczeń, który zostaje czytelnikiem biblioteki, odbiera kartę czytelnika
poświadczając znajomość regulaminu.

4. Lektury podaje i wypożycza pracownik biblioteki.
W bibliotece jest wolny dostęp do półek z księgozbiorem dziedzinowym.
Miejsce wyjętej książki zaznaczamy zakładką!

5. Czytelnik wyszukuje książkę w katalogu, podaje bibliotekarzowi jej autora
i tytuł lub bierze książkę z półki i wypożycza u bibliotekarza.

6.
Czytelnicy zobowiązani są do szanowania książek i zwrócenia ich
w takim stanie, w jakim były wypożyczone.

7.
Można wypożyczyć jednocześnie 3 książki na 1 miesiąc i czasopisma na 1
tydzień. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub
zwiększyć liczbę wypożyczeń (np. dla olimpijczyków), może też prolongować
termin zwrotu książki.

8. Za przetrzymanie materiałów bibliotecznych ponad trzy miesiące pobierany
jest dar dla biblioteki (po uzgodnieniu z bibliotekarzem).

9. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

10. Zauważone uszkodzenia książki należy zgłosić pracownikowi biblioteki.

11. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czy innych materiałów
czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną, wskazaną
przez bibliotekarza, ewentualnie wpłacić dwukrotną antykwaryczną wartość
książki (innego dokumentu).

12. W bibliotece można korzystać na miejscu z wydawnictw encyklopedycznych,
słowników, leksykonów, informatorów, multimediów itp.

13
. Po rozliczeniu z biblioteką w wyznaczonym terminie czytelnik może
wypożyczyć 3 książki na okres wakacji (nie dotyczy uczniów kończących
naukę w klasie ostatniej).

14. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do
przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia od bibliotekarza
potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
Bez rozliczenia się z biblioteką szkoła nie wyda dokumentów.


15. Uczniom biorącym udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na
koniec roku szkolnego.

16. W bibliotece należy zachować ciszę.


V Regulamin Internetowego centrum informacji multimedialnej  1. Stanowiska komputerowe w pracowni multimedialnej służą wyłącznie do celów edukacyjnych: poszukiwania informacji w Internecie, korzystania
z multimedialnych programów edukacyjnych znajdujących się w bibliotece,
wykonywania własnych prac związanych z nauką szkolną, tworzenia dokumentów
dla organizacji szkolnych itp.
  1. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie wolno wykorzystywać komputera do rozmów na czatach, wysyłania postów na fora dyskusyjne.
  2. Zabrania się wykorzystywania komputerów do zawierania jakichkolwiek transakcji oraz udziału w aukcjach internetowych (Allegro, eBay).
  3. W pracowni można korzystać jedynie z zainstalowanych programów.
Zabrania się instalowania nowych programów i dokonywania zmian
w istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych.
  1. Użytkownik komputera winien posiadać elementarną znajomość jego obsługi. Nauczyciel-bibliotekarz służy radą i pomocą w miarę swoich możliwości i czasu.
6. Użytkownik ma obowiązek czytelnie wpisać się do zeszytu odwiedzin.
7. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. Na prośbę ucznia czas ten może zostać wydłużony (pod warunkiem, że w pracowni nie ma osób oczekujących na skorzystanie z komputera).
8. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą pracować 2 osoby.
9. Stanowisko komputerowe opuszczone przez użytkownika zostanie udostępnione innemu bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.
10. Nie wolno wnosić i spożywać w pracowni artykułów spożywczych.
11. W pracowni obowiązuje cisza. Przy korzystaniu z programów dźwiękowych należy używać słuchawek.
12. Zamiar skorzystania z drukarki, kopiarki lub skanera należy każdorazowo uzgodnić z nauczycielem-bibliotekarzem.
  1. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy bezzwłocznie zgłosić nauczycielowi-bibliotekarzowi.
14. Bibliotekarz ma prawo kontrolować wszystkie czynności wykonywane przez użytkowników przy komputerach.
15.Bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje niepożądane czynności, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
16. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara zakazu korzystania z pracowni na 1 miesiąc.
17.Regulamin może ulec zmianie.